Name Of Party 1957 1962 1967 1972 1978 1983 1985 1989 1994 1999 2004 2008 2013
INDIAN NATIONAL CONGRESS(INC) 150 138 126 165 151 82 65 178 34 132 65 80 122
COMMUNIST PARTY OF INDIA(CPI) 1 3 1 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
PRAJA SOCIALIST PARTY(PSP) 18 20 20
PEASANTS & WORKERS PARTY(PWP) 2
SWATANTRA(SWA) 9 16 0
LOK SEWAK SANGH(LSS) 4
MAHARASHTRA EKIKARAN SAMITI(MES) 6
SOCIALIST(SOC) 1
BHARATIYA JAN SANGH(BJS) 4 0
SANGHATA SOCIALIST PARTY(SSP) 6
INDIAN NATIONAL CONGRESS (ORGANISATION)(NCO) 24
SAMYUKTA SOCIALIST PARTY/SOCIALIST PARTY(SOP) 3
JANATA PARTY(JNP) 59 95 139
BHARATIYA JANATA PARTY(BJP) 18 2 4 40 44 79 110 40
JANATA DAL(JD) 24 115
KARNATAKA CONGRESS PARTY(KCP) 10
JANATA DAL(SECULAR)(JD-S) 10 58 28 40
JANATA DAL(UNITED)(JD-U) 18 5
KARNATAKA JANTHA PAKSHA(KJP) 6
BADAVARA SHRAMIKARA RAITARA CONGRESS PARTY(BSRCP) 4
INDEPENDENT 35 27 41 20 10 22 13 12 18 19 13 6 9
OTHERS 2 0 2 1 1 4 2 6 7 1 4 0 3
TOTAL 208 208 216 216 224 224 224 224 224 224 224 224 224